ยกเลิกสอบเข้าป1

ยกเลิกสอบเข้า ป. 1 ดีจริงหรือ??

เชื่อว่าข่าวที่สร้างการตื่นตัวของการศึกษาในช่วงนี้คงหนี้ไม่พ้นข่าวเรื่องการยกเลิกการสอบเข้าป.1 ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่สำหรับพ่อแม่ของเด็กน้อยทุกคนที่เป็นกังวลว่าบุตรหลานของตนจะไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมีระบบการเรียนการสอนที่ดีเนื่องจากทางสถาบันไม่สามารถรับเด็กจากการเปิดสอบได้แล้ว ซึ่งการยกเลิกการสอบเข้าป.1 ยังเป็นประเด็นถกเถียงของผู้ปกครองและนักวิชาการหลายคนถึงข้อดีและข้อเสียของมาตรการนี้ว่าส่งผลดีต่อระบบการศึกษาและตัวเด็กมากน้อยแค่ไหน

            เนื่องจากพ่อแม่ทุกคนมีความเชื่อว่าการที่ลูกได้เรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงย่อมทำให้ลูกของตนเป็นคนฉลาดและจะประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้สูงสอบเข้าสู่สถานการศึกษาดังกล่าว ด้วยการส่งลูกไปเรียนพิเศษหรือเรียนกวดวิชาทั้งที่ลูกมีอายุเพียงแค่ 5-6 ปีเท่านั้น เพื่อให้สามารถสอบเข้าได้ ทำให้เด็กต้องเรียนทั้งวัน บางคนเรียนจนมืดค่ำก็มี ไม่มีเวลาไปเล่นสนุกตามวัยของต้น เด็กจึงเกิดความเครียดและความกดดันขึ้น ทำให้การพัฒนาของสมองส่วนหน้า หรือ EF (Executive Functions) ที่ช่วยเสริมสร้างความคิดจินตนาการ การริเริ่มสร้างสรรคและเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตน้อยลง ส่งผลให้เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่สิ่งที่ได้มีเพียงการท่องจำจากดตำราเรียนหรือสิ่งที่ครูผู้สอนทำการบอกเล่าให้นักเรียนฟัง เพื่อใช้ในการเรียนและการสอบเท่านั้น

            จึงทำให้มีหลายความคิดเห็นโดยเฉพาะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยเล็งเห็นถึงปัญหาด้านนี้จึงได้มีการเสนอนโยบายให้ยกเลิกการสอบเข้า ป.1 เพื่อลดความกดดันของเด็กเล็กให้น้อยลง เพราะไม่ต้องถูกบังคับให้เรียนเพื่อที่จะได้สอบเข้าโรงเรียนที่ต้องการได้แล้ว เด็กจะได้รับการเรียนการสอนที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมบูรณ์

            จะเห็นว่านโยบายยกเลิกการสอบเข้า ป.1 ที่จัดทำขึ้นมาก็เพื่อตัวเด็กเองทั้งสิ้น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยรอบด้าน ทั้ง EQ IQ และ EF  เด็กจึงจะเติบโตเป็นเยวชนที่มีคุณภาพของสังคมยุคใหม่ที่เน้นการมีตัวตน มีจุดยืนเป็นของตนเอง สามารถแก้ปัญหาแบบบูรณาการด้วยวิธีอันชาญฉลาด ถึงแม้การเรียนการสอนที่โรงเรียนมีความสำคัญแต่คนที่สอนให้ลูกเก่งไม่ใช้ครูที่โรงเรียนเท่านั้น แต่พ่อแม่นี่แหละที่จัดว่าเป็นครูชั้นเลิศ ลูกจะเก่งหรือไม่เก่งส่วนหนึ่งมาจากการสอนของพ่อแม่ที่จะช่วยพัฒนาลูกให้ก้าวสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง